สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
 ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 2797180-83 ต่อ 5593 หรือ 2065
สามารถส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2566 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย แล้ว
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 350 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์  https://nia.thaijobjob.com  ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
คำตอบ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์  www.nia.go.th  และ https://nia.thaijobjob.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะประกาศให้ทราบตามเว๊บไซด์ดังกล่าวข้างต้น
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 2797180-83 ต่อ 5593 หรือ 2065 ในวันและเวลาราชการ