ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเเขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเเขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในประเภทวิชาการตำแหน่งนัการข่าวปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในประเภทวิชาการตำแหน่งนัการข่าวปฏิบัติการ
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดัวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในประเภทวิชาการ ตำแหน่งนัการข่าวปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดัวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในประเภทวิชาการ ตำแหน่งนัการข่าวปฏิบัติการ
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ